[ros-diffs] [mkupfer] 41688: CBS_DISABLENOSCROLL ist quite useless

mkupfer at svn.reactos.org mkupfer at svn.reactos.org
Mon Jun 29 19:24:43 CEST 2009


Author: mkupfer
Date: Mon Jun 29 21:24:42 2009
New Revision: 41688

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=41688&view=rev
Log:
CBS_DISABLENOSCROLL ist quite useless

Modified:
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/bg-BG.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ca-ES.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/da-DK.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/de-DE.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/el-GR.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/en-GB.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/en-US.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/es-ES.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/fi-FI.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/fr-FR.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/hu-HU.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/it-IT.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ja-JP.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ko-KR.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/nl-NL.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/no-NO.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pt-BR.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pt-PT.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ro-RO.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sk-SK.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sl-SI.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sv-SE.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/tr-TR.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/uk-UA.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-CN.rc
  trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-TW.rc

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/bg-BG.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/bg-BG.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Íàïèøåòå èìåòî íà ïðèëîæåíèå, ïàïêà, äîêóìåíò èëè èíòåðíåò èçòî÷íèê è ÐåàêòÎÑ ùå ãî îòâîðè.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Îòâàðÿíå:", 12305, 7, 39, 40, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 46, 37, 180, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 46, 37, 180, 100
 	DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Îáçîð...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ca-ES.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ca-ES.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ca-ES.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ca-ES.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and ReactOS will open it for you.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Open:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Browse...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -157,7 +157,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevøe.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Otevøít:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/da-DK.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/da-DK.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/da-DK.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/da-DK.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -143,7 +143,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Indtast navnet på det program, mappe, dokument, eller Internet Ressourcer, du vil have at ReactOS skal åbne for dig.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Åbn:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Gennemse...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/de-DE.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/de-DE.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -157,7 +157,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Geben Sie den Namen eines Programms, eines Ordners, eines Dokuments oder einer Internetressource an.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Öffnen:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Abbrechen", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Durchsuchen...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/el-GR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/el-GR.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá åíüò ðñïãñÜììáôïò, öáêÝëïõ, åããñÜöïõ, Þ ðüñïõ ôïõ äéáäõêôßïõ, êáé ôï ReactOS èá ôï áíïßîåé.", 12289, 36, 4, 182, 25
 	LTEXT "¢&íïéãìá:", 12305, 5, 39, 31, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&ÁíáæÞôçóç...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/en-GB.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/en-GB.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/en-GB.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/en-GB.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and ReactOS will open it for you.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Open:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Browse...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/en-US.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/en-US.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/en-US.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/en-US.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and ReactOS will open it for you.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Open:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Browse...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/es-ES.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/es-ES.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -158,7 +158,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Introduzca el nombre de un programa, carpeta, documento o recurso de Internet, y ReactOS lo abrirá para usted.", 12289, 36, 11, 182, 24
 	LTEXT "&Abrir:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "Aceptar", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Cancelar", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Examinar...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/fi-FI.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/fi-FI.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/fi-FI.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/fi-FI.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Anna ohjelma, dokumentti, tai Internet -ressurssi, ja ReactOS avaa sen Sinulle.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Avaa:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Peruuta", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Selaa...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/fr-FR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/fr-FR.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -159,7 +159,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Entrez le nom d'un programme, d'un dossier, d'un document ou d'une ressource Internet, et ReactOS l'ouvrira pour vous.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Ouvrir :", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Annuler", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Parcourir...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/hu-HU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/hu-HU.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/hu-HU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/hu-HU.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -158,7 +158,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Írd be a program nevét, egy mappáét, dokumentumét, vagy egy Internet címet, és a ReactOS megnyitja.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Megnyitás:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Mégse", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Böngészés...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/it-IT.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/it-IT.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -156,7 +156,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Digitare il nome del programma, della cartella, del documento o della risorsa internet, e ReactOS la aprirà.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Apri:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Annulla", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Esplora...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ja-JP.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ja-JP.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "ŽÀs‚·‚éƒvƒƒOƒ‰ƒ€–¼A‚Ü‚½‚ÍŠJ‚­ƒtƒHƒ‹ƒ_‚╶‘–¼AƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg ƒŠƒ\\[ƒX–¼‚ð“ü—Í‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "–¼‘O(&O):", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "ƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "ŽQÆ(&B)...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ko-KR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ko-KR.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ko-KR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ko-KR.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and ReactOS will open it for you.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Open:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Browse...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/nl-NL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/nl-NL.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/nl-NL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/nl-NL.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Geef de naam van een programma, map, document, of Internet-adres op. Wine zal het vervolgens openen.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Openen:", 12305, 7, 39, 28, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Bladeren...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/no-NO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/no-NO.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/no-NO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/no-NO.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Skriv inn navnet på programmet, mappen, dokumentet etter Internett-ressursen du ønsker å åpne.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Åpne:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Bla gjennom .", 12288, 170, 63, 54, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -162,7 +162,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Wpisz nazwê programu, katalogu, dokumentu, a ReactOS otworzy go dla ciebie.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Otwórz:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Przegl¹daj...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pt-BR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pt-BR.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pt-BR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pt-BR.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -157,7 +157,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Digite o nome do programa, pasta, documento, ou endereço Internet, que o Wine irá abrí-lo para você.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Abrir:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Cancelar", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Procurar...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pt-PT.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pt-PT.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pt-PT.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/pt-PT.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -157,7 +157,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Digite o nome do programa, pasta, documento, ou endereço Internet, que o Wine irá abrí-lo.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Abrir:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Cancelar", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Procurar...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ro-RO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ro-RO.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ro-RO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ro-RO.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Scrieþi numele unui program, dosar, document sau a unei resurse de Internet iar ReactOS le va deschide imediat.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Deschidere:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Anulare", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Rãsfoire...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -156,7 +156,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Ââåäèòå èìÿ ïðîãðàììû, ïàïêè, äîêóìåíòà èëè ðåñóðñ Èíòåðíåòà, è ReactOS îòêðîåò èõ.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Îòêðûòü:", 12305, 5, 39, 34, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 40, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 40, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Îá&çîð...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sk-SK.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sk-SK.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -161,7 +161,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Zadajte názov programu, prieèinka, dokumentu alebo internetového zdroja a systém ReactOS ho otvorí.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Otvori:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Zruši", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Preh¾adáva...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sl-SI.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sl-SI.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sl-SI.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sl-SI.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Vnesite ime programa, mape, dokumenta ali spletne strani, in Wine ga (jo) bo odprl.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Odpri:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "V redu", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Preklièi", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Pre&brskaj", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sv-SE.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sv-SE.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sv-SE.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/sv-SE.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Skriv namnet på ett program, en mapp eller ett dokument och wine kommer att öppna det för dig.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Öppna:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Bläddra...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/tr-TR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/tr-TR.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/tr-TR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/tr-TR.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -155,7 +155,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Herhangi bir program, dizin, belge veya Internet kaynaðý seçin ve Wine sizin için açsýn.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Aç:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Ýptal", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Gözat...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/uk-UA.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/uk-UA.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -156,7 +156,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Ââåä³òü ³ì'ÿ ïðîãðàìè, ïàïêè, äîêóìåíòà àáî ðåñóðñó ²íòåðíåòó, ³ ReactOS â³äêðèº ¿õ.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&³äêðèòè:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Î&ãëÿä...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-CN.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-CN.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-CN.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-CN.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -144,7 +144,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "ÊäÈë³ÌÐò£¬Ä¿Â¼£¬Îļþ»òÕßInternet×ÊÔ´Ãû£¬ReactOS½«ÎªÄú´ò¿ªËü¡£", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "´ò¿ª(&O):", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "ä¯ÀÀ(&B)...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP

Modified: trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-TW.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-TW.rc?rev=41688&r1=41687&r2=41688&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-TW.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/shell32/lang/zh-TW.rc [iso-8859-1] Mon Jun 29 21:24:42 2009
@@ -156,7 +156,7 @@
 	ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
 	LTEXT "Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and ReactOS will open it for you.", 12289, 36, 11, 182, 18
 	LTEXT "&Open:", 12305, 7, 39, 24, 10
-	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
+	CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 	DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
 	PUSHBUTTON "&Browse...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOPMore information about the Ros-diffs mailing list