[ros-diffs] [hyperion] 41645: Allow sorting the list of processes in Task Manager by any column. Patch by Maxime Vernier <maximevernier at gmail.com> with fixes by Sylvain Petreolle <spetreolle at yahoo.fr> and KJK::Hyperion <hackbunny at reactos.org> See issue #4608 for more details.

hyperion at svn.reactos.org hyperion at svn.reactos.org
Sun Jun 28 10:32:20 CEST 2009


Author: hyperion
Date: Sat Jun 27 23:16:29 2009
New Revision: 41645

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=41645&view=rev
Log:
Allow sorting the list of processes in Task Manager by any column. Patch by Maxime Vernier <maximevernier at gmail.com> with fixes by Sylvain Petreolle <spetreolle at yahoo.fr> and KJK::Hyperion <hackbunny at reactos.org>
See issue #4608 for more details.

Modified:
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/bg-BG.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/cs-CZ.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/da-DK.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/de-DE.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/el-GR.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/en-US.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/es-ES.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/fr-FR.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/hu-HU.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/id-ID.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/it-IT.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ja-JP.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ko-KR.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/nl-NL.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/no-NO.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/pl-PL.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/pt-BR.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ro-RO.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ru-RU.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sk-SK.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sv-SE.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/uk-UA.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/zh-CN.rc
  trunk/reactos/base/applications/taskmgr/procpage.c

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/bg-BG.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/bg-BG.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/bg-BG.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Ïðåêðàòÿâàíå íà çàäà÷àòà",IDC_ENDPROCESS,144,203,100,14
   CONTROL     "&Ïîêàçâàíå íà äåéñòâèÿòà íà âñè÷êè ïîòðåáèòåëè",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/cs-CZ.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/cs-CZ.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/cs-CZ.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Ukonèit proces",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Zobrazit procesy všech uživatelù",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/da-DK.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/da-DK.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/da-DK.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/da-DK.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -187,7 +187,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Afslut Proces",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Vis Processor fra alle brugere",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/de-DE.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/de-DE.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/de-DE.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -190,7 +190,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Prozess beenden",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "Prozesse aller &Benutzer anzeigen",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/el-GR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/el-GR.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/el-GR.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&End Process",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Show processes from all users",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/en-US.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/en-US.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/en-US.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/en-US.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&End Process",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Show processes from all users",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/es-ES.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/es-ES.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/es-ES.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -208,7 +208,7 @@
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT
 |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Finalizar Proceso",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Mostrar Procesos de todos los usuario",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/fr-FR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/fr-FR.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/fr-FR.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Terminer le processus",IDC_ENDPROCESS,171,189,71,14
   CONTROL     "Aff&icher les processus de tous les utilisateurs",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/hu-HU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/hu-HU.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/hu-HU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/hu-HU.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -189,7 +189,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Folyamat befejezése",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "Minden felhasználó folya&matait jelenítse meg",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/id-ID.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/id-ID.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/id-ID.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/id-ID.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -187,7 +187,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&End Process",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Show processes from all users",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/it-IT.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/it-IT.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/it-IT.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Termina Processo",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Mostra i processi di tutti gli utenti",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ja-JP.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ja-JP.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ja-JP.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "ƒvƒƒZƒX‚̏I—¹(&E)",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "‘Sƒ†[ƒU[‚̃vƒƒZƒX‚ð•\\Ž¦‚·‚é(&S)",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ko-KR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ko-KR.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ko-KR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ko-KR.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -190,7 +190,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "ÀÛ¾÷ ³¡³»±â(&E)",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "¸ðµç À¯ÀúÀÇ ÇÁ·Î¼¼½º º¸À̱â(&S)",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/nl-NL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/nl-NL.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/nl-NL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/nl-NL.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Proces beëindigen",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "Processen van &alle gebruikers weergeven",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/no-NO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/no-NO.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/no-NO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/no-NO.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "Liste2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Avslutt prosess",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Vis prosesser fra alle brukere",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/pl-PL.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -193,7 +193,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Zakoñcz proces",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "Po&ka¿ procesy wszystkich u¿ytkowników",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/pt-BR.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/pt-BR.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/pt-BR.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/pt-BR.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Finalizar processo",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Mostrar processos de todos os usuários",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ro-RO.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ro-RO.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ro-RO.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ro-RO.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Oprire proces",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Afiºare procese de la toþi utilizatorii",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ru-RU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ru-RU.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -187,7 +187,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Çàâåðøèòü ïðîöåññ",IDC_ENDPROCESS,162,189,79,14
   CONTROL     "&Ïðîöåññû âñåõ ïîëüçîâàòåëåé",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sk-SK.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sk-SK.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sk-SK.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -187,7 +187,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Ukonèi proces",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Zobrazi procesy všetkých používate¾ov",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sv-SE.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sv-SE.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sv-SE.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/sv-SE.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -205,7 +205,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "&Avsluta process",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&Visa processer från alla användare",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/uk-UA.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/uk-UA.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/uk-UA.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -188,7 +188,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "Çí&ÿòè çàâäàííÿ",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "&³äîáðàæàòè ïðîöåñè âñ³õ êîðèñòóâà÷³â",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/zh-CN.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/zh-CN.rc?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/zh-CN.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/lang/zh-CN.rc [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -196,7 +196,7 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   CONTROL     "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
-          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_OWNERDATA |
+          LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
           WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
   PUSHBUTTON   "½áÊø½ø³Ì(&E)",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
   CONTROL     "ÏÔʾËùÓÐÓû§µÄ½ø³Ì(&S)",IDC_SHOWALLPROCESSES,

Modified: trunk/reactos/base/applications/taskmgr/procpage.c
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/base/applications/taskmgr/procpage.c?rev=41645&r1=41644&r2=41645&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/base/applications/taskmgr/procpage.c [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/base/applications/taskmgr/procpage.c [iso-8859-1] Sat Jun 27 23:16:29 2009
@@ -4,6 +4,7 @@
 * procpage.c
 *
 * Copyright (C) 1999 - 2001 Brian Palmer <brianp at reactos.org>
+ * Copyright (C) 2009     Maxime Vernier <maxime.vernier at gmail.com>
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -22,6 +23,14 @@
 
 #include <precomp.h>
 
+#define CMP(x1, x2)\
+  (x1 < x2 ? -1 : (x1 > x2 ? 1 : 0))
+
+typedef struct
+{
+  ULONG Index;
+} PROCESS_PAGE_LIST_ITEM, *LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM;
+
 HWND hProcessPage;            /* Process List Property Page */
 
 HWND hProcessPageListCtrl;        /* Process ListCtrl Window */
@@ -31,12 +40,20 @@
 
 static int nProcessPageWidth;
 static int nProcessPageHeight;
-
+static BOOL  bProcessSort = FALSE;
+static BOOL  bProcessSortAscending = FALSE;
 static HANDLE hProcessPageEvent = NULL;  /* When this event becomes signaled then we refresh the process list */
-
+static ULONG  ProcessSortColumnIndex = 0;
+
+int CALLBACK  ProcessPageCompareFunc(LPARAM lParam1, LPARAM lParam2, LPARAM lParamSort);
+void AddProcess(ULONG Index);
+void UpdateProcesses();
+void gethmsfromlargeint(LARGE_INTEGER largeint, DWORD *dwHours, DWORD *dwMinutes, DWORD *dwSeconds);
 void ProcessPageOnNotify(WPARAM wParam, LPARAM lParam);
 void CommaSeparateNumberString(LPWSTR strNumber, int nMaxCount);
 void ProcessPageShowContextMenu(DWORD dwProcessId);
+BOOL PerfDataGet(ULONG Index, PPERFDATA *lppData);
+BOOL PerfDataGetText(ULONG Index, ULONG ColumnIndex, LPTSTR lpText, int nMaxCount);
 DWORD WINAPI ProcessPageRefreshThread(void *lpParameter);
 
 INT_PTR CALLBACK
@@ -158,8 +175,7 @@
   LVITEM     lvitem;
   ULONG     Index;
   ULONG     ColumnIndex;
-  IO_COUNTERS  iocounters;
-  LARGE_INTEGER time;
+  LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM pData;
 
   idctrl = (int) wParam;
   pnmh = (LPNMHDR) lParam;
@@ -182,147 +198,11 @@
       if (!(pnmdi->item.mask & LVIF_TEXT))
         break;
 
+      pData = (LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM)pnmdi->item.lParam;
+      Index = pData->Index;
       ColumnIndex = pnmdi->item.iSubItem;
-      Index = pnmdi->item.iItem;
-
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IMAGENAME)
-        PerfDataGetImageName(Index, pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PID)
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetProcessId(Index));
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_USERNAME)
-        PerfDataGetUserName(Index, pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_SESSIONID)
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetSessionId(Index));
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_CPUUSAGE)
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%02d", PerfDataGetCPUUsage(Index));
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_CPUTIME)
-      {
-        DWORD dwHours;
-        DWORD dwMinutes;
-        DWORD dwSeconds;
-
-        time = PerfDataGetCPUTime(Index);
-#ifdef _MSC_VER
-        dwHours = (DWORD)(time.QuadPart / 36000000000L);
-        dwMinutes = (DWORD)((time.QuadPart % 36000000000L) / 600000000L);
-        dwSeconds = (DWORD)(((time.QuadPart % 36000000000L) % 600000000L) / 10000000L);
-#else
-        dwHours = (DWORD)(time.QuadPart / 36000000000LL);
-        dwMinutes = (DWORD)((time.QuadPart % 36000000000LL) / 600000000LL);
-        dwSeconds = (DWORD)(((time.QuadPart % 36000000000LL) % 600000000LL) / 10000000LL);
-#endif
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d:%02d:%02d", dwHours, dwMinutes, dwSeconds);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_MEMORYUSAGE)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetWorkingSetSizeBytes(Index) / 1024);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-        wcscat(pnmdi->item.pszText, L" K");
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PEAKMEMORYUSAGE)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetPeakWorkingSetSizeBytes(Index) / 1024);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-        wcscat(pnmdi->item.pszText, L" K");
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_MEMORYUSAGEDELTA)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetWorkingSetSizeDelta(Index) / 1024);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-        wcscat(pnmdi->item.pszText, L" K");
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PAGEFAULTS)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetPageFaultCount(Index));
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PAGEFAULTSDELTA)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetPageFaultCountDelta(Index));
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_VIRTUALMEMORYSIZE)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetVirtualMemorySizeBytes(Index) / 1024);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-        wcscat(pnmdi->item.pszText, L" K");
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PAGEDPOOL)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetPagedPoolUsagePages(Index) / 1024);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-        wcscat(pnmdi->item.pszText, L" K");
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_NONPAGEDPOOL)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetNonPagedPoolUsagePages(Index) / 1024);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-        wcscat(pnmdi->item.pszText, L" K");
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_BASEPRIORITY)
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetBasePriority(Index));
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_HANDLECOUNT)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetHandleCount(Index));
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_THREADCOUNT)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetThreadCount(Index));
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_USEROBJECTS)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetUSERObjectCount(Index));
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_GDIOBJECTS)
-      {
-        wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", PerfDataGetGDIObjectCount(Index));
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOREADS)
-      {
-        PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
-        /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.ReadOperationCount); */
-        _ui64tow(iocounters.ReadOperationCount, pnmdi->item.pszText, 10);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOWRITES)
-      {
-        PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
-        /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.WriteOperationCount); */
-        _ui64tow(iocounters.WriteOperationCount, pnmdi->item.pszText, 10);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOOTHER)
-      {
-        PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
-        /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.OtherOperationCount); */
-        _ui64tow(iocounters.OtherOperationCount, pnmdi->item.pszText, 10);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOREADBYTES)
-      {
-        PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
-        /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.ReadTransferCount); */
-        _ui64tow(iocounters.ReadTransferCount, pnmdi->item.pszText, 10);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOWRITEBYTES)
-      {
-        PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
-        /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.WriteTransferCount); */
-        _ui64tow(iocounters.WriteTransferCount, pnmdi->item.pszText, 10);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
-      if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOOTHERBYTES)
-      {
-        PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
-        /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.OtherTransferCount); */
-        _ui64tow(iocounters.OtherTransferCount, pnmdi->item.pszText, 10);
-        CommaSeparateNumberString(pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
-      }
+
+      PerfDataGetText(Index, ColumnIndex, pnmdi->item.pszText, pnmdi->item.cchTextMax);
 
       break;
 
@@ -358,12 +238,10 @@
     {
     case HDN_ITEMCLICK:
 
-      /*
-       * FIXME: Fix the column sorting
-       *
-       *ListView_SortItems(hApplicationPageListCtrl, ApplicationPageCompareFunc, NULL);
-       *bSortAscending = !bSortAscending;
-       */
+      ProcessSortColumnIndex = pnmhdr->iItem;
+      bProcessSortAscending = !bProcessSortAscending;
+      (void)ListView_SortItems(hProcessPageListCtrl, ProcessPageCompareFunc, NULL);
+      bProcessSort = TRUE;
 
       break;
 
@@ -381,7 +259,6 @@
 
     }
   }
-
 }
 
 void CommaSeparateNumberString(LPWSTR strNumber, int nMaxCount)
@@ -513,8 +390,7 @@
       /* Reset our event */
       ResetEvent(hProcessPageEvent);
 
-      if ((ULONG)SendMessageW(hProcessPageListCtrl, LVM_GETITEMCOUNT, 0, 0) != PerfDataGetProcessCount())
-        SendMessageW(hProcessPageListCtrl, LVM_SETITEMCOUNT, PerfDataGetProcessCount(), /*LVSICF_NOINVALIDATEALL|*/LVSICF_NOSCROLL);
+      UpdateProcesses();
 
       if (IsWindowVisible(hProcessPage))
         InvalidateRect(hProcessPageListCtrl, NULL, FALSE);
@@ -533,3 +409,468 @@
   }
   return 0;
 }
+
+void UpdateProcesses()
+{
+  int i;
+  BOOL found = FALSE;
+  ULONG l;
+  ULONG pid;
+  LV_ITEM  item;
+  LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM pData;
+  PPERFDATA pPerfData;
+
+  /* Remove old processes */
+  for (i = 0; i < ListView_GetItemCount(hProcessPageListCtrl); i++)
+  {
+    memset(&item, 0, sizeof (LV_ITEM));
+    item.mask = LVIF_PARAM;
+    item.iItem = i;
+    (void)ListView_GetItem(hProcessPageListCtrl, &item);
+    pData = (LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM)item.lParam;
+    (void)PerfDataGet(pData->Index, &pPerfData);
+    pid = PerfDataGetProcessId(pData->Index);
+    for (l = 0; l < PerfDataGetProcessCount(); l++)
+    {
+      if (PerfDataGetProcessId(l) == pid)
+      {
+        found = TRUE;
+        break;
+      }
+    }
+    if (!found)
+    {
+      (void)ListView_DeleteItem(hApplicationPageListCtrl, i);
+      HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pData);
+    }
+  }
+  for (l = 0; l < PerfDataGetProcessCount(); l++)
+  {
+    AddProcess(l);
+  }
+  if (bProcessSort)
+  {
+    (void)ListView_SortItems(hProcessPageListCtrl, ProcessPageCompareFunc, NULL);
+  }
+}
+
+BOOL PerfDataGet(ULONG Index, PPERFDATA *lppData)
+{
+  BOOL bSuccessful = FALSE;
+
+  EnterCriticalSection(&PerfDataCriticalSection);
+  if (Index < ProcessCount)
+  {
+    *lppData = pPerfData + Index;
+    bSuccessful = TRUE;
+  }
+  LeaveCriticalSection(&PerfDataCriticalSection);
+  return bSuccessful;
+}
+
+void AddProcess(ULONG Index)
+{
+  LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM pData;
+  int     i;
+  LV_ITEM   item;
+  BOOL  bAlreadyInList = FALSE;
+  ULONG pid;
+
+  pid = PerfDataGetProcessId(Index);
+
+  /* Check to see if it's already in our list */
+  for (i=0; i<ListView_GetItemCount(hProcessPageListCtrl); i++)
+  {
+    memset(&item, 0, sizeof(LV_ITEM));
+    item.mask = LVIF_PARAM;
+    item.iItem = i;
+    (void)ListView_GetItem(hProcessPageListCtrl, &item);
+    pData = (LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM)item.lParam;
+    if (PerfDataGetProcessId(pData->Index) == pid)
+    {
+      bAlreadyInList = TRUE;
+      break;
+    }
+  }
+  if (!bAlreadyInList) /* Add */
+  {
+    pData = (LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sizeof(PROCESS_PAGE_LIST_ITEM));
+    pData->Index = Index;
+
+    /* Add the item to the list */
+    memset(&item, 0, sizeof(LV_ITEM));
+    item.mask = LVIF_TEXT|LVIF_PARAM;
+    item.pszText = LPSTR_TEXTCALLBACK;
+    item.iItem = ListView_GetItemCount(hProcessPageListCtrl);
+    item.lParam = (LPARAM)pData;
+    (void)ListView_InsertItem(hProcessPageListCtrl, &item);
+  }
+}
+
+BOOL PerfDataGetText(ULONG Index, ULONG ColumnIndex, LPTSTR lpText, int nMaxCount)
+{
+  IO_COUNTERS  iocounters;
+  LARGE_INTEGER time;
+
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IMAGENAME)
+    PerfDataGetImageName(Index, lpText, nMaxCount);
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PID)
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetProcessId(Index));
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_USERNAME)
+    PerfDataGetUserName(Index, lpText, nMaxCount);
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_SESSIONID)
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetSessionId(Index));
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_CPUUSAGE)
+    wsprintfW(lpText, L"%02d", PerfDataGetCPUUsage(Index));
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_CPUTIME)
+  {
+    DWORD dwHours;
+    DWORD dwMinutes;
+    DWORD dwSeconds;
+
+    time = PerfDataGetCPUTime(Index);
+    gethmsfromlargeint(time, &dwHours, &dwMinutes, &dwSeconds);
+    wsprintfW(lpText, L"%d:%02d:%02d", dwHours, dwMinutes, dwSeconds);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_MEMORYUSAGE)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetWorkingSetSizeBytes(Index) / 1024);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+    wcscat(lpText, L" K");
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PEAKMEMORYUSAGE)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetPeakWorkingSetSizeBytes(Index) / 1024);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+    wcscat(lpText, L" K");
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_MEMORYUSAGEDELTA)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetWorkingSetSizeDelta(Index) / 1024);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+    wcscat(lpText, L" K");
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PAGEFAULTS)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetPageFaultCount(Index));
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PAGEFAULTSDELTA)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetPageFaultCountDelta(Index));
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_VIRTUALMEMORYSIZE)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetVirtualMemorySizeBytes(Index) / 1024);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+    wcscat(lpText, L" K");
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PAGEDPOOL)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetPagedPoolUsagePages(Index) / 1024);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+    wcscat(lpText, L" K");
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_NONPAGEDPOOL)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetNonPagedPoolUsagePages(Index) / 1024);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+    wcscat(lpText, L" K");
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_BASEPRIORITY)
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetBasePriority(Index));
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_HANDLECOUNT)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetHandleCount(Index));
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_THREADCOUNT)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetThreadCount(Index));
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_USEROBJECTS)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetUSERObjectCount(Index));
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_GDIOBJECTS)
+  {
+    wsprintfW(lpText, L"%d", PerfDataGetGDIObjectCount(Index));
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOREADS)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
+    /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.ReadOperationCount); */
+    _ui64tow(iocounters.ReadOperationCount, lpText, 10);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOWRITES)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
+    /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.WriteOperationCount); */
+    _ui64tow(iocounters.WriteOperationCount, lpText, 10);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOOTHER)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
+    /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.OtherOperationCount); */
+    _ui64tow(iocounters.OtherOperationCount, lpText, 10);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOREADBYTES)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
+    /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.ReadTransferCount); */
+    _ui64tow(iocounters.ReadTransferCount, lpText, 10);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOWRITEBYTES)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
+    /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.WriteTransferCount); */
+    _ui64tow(iocounters.WriteTransferCount, lpText, 10);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOOTHERBYTES)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Index, &iocounters);
+    /* wsprintfW(pnmdi->item.pszText, L"%d", iocounters.OtherTransferCount); */
+    _ui64tow(iocounters.OtherTransferCount, lpText, 10);
+    CommaSeparateNumberString(lpText, nMaxCount);
+  }
+
+  return FALSE;
+}
+
+
+void gethmsfromlargeint(LARGE_INTEGER largeint, DWORD *dwHours, DWORD *dwMinutes, DWORD *dwSeconds)
+{
+#ifdef _MSC_VER
+  *dwHours = (DWORD)(largeint.QuadPart / 36000000000L);
+  *dwMinutes = (DWORD)((largeint.QuadPart % 36000000000L) / 600000000L);
+  *dwSeconds = (DWORD)(((largeint.QuadPart % 36000000000L) % 600000000L) / 10000000L);
+#else
+  *dwHours = (DWORD)(largeint.QuadPart / 36000000000LL);
+  *dwMinutes = (DWORD)((largeint.QuadPart % 36000000000LL) / 600000000LL);
+  *dwSeconds = (DWORD)(((largeint.QuadPart % 36000000000LL) % 600000000LL) / 10000000LL);
+#endif
+}
+
+int largeintcmp(LARGE_INTEGER l1, LARGE_INTEGER l2)
+{
+  int ret = 0;
+  DWORD dwHours1;
+  DWORD dwMinutes1;
+  DWORD dwSeconds1;
+  DWORD dwHours2;
+  DWORD dwMinutes2;
+  DWORD dwSeconds2;
+
+  gethmsfromlargeint(l1, &dwHours1, &dwMinutes1, &dwSeconds1);
+  gethmsfromlargeint(l2, &dwHours2, &dwMinutes2, &dwSeconds2);
+  ret = CMP(dwHours1, dwHours2);
+  if (ret == 0)
+  {
+    ret = CMP(dwMinutes1, dwMinutes2);
+    if (ret == 0)
+    {
+      ret = CMP(dwSeconds1, dwSeconds2);
+    }
+  }
+  return ret;
+}
+
+int CALLBACK ProcessPageCompareFunc(LPARAM lParam1, LPARAM lParam2, LPARAM lParamSort)
+{
+  int ret = 0;
+  LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM Param1;
+  LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM Param2;
+  ULONG ColumnIndex;
+  WCHAR text1[260];
+  WCHAR text2[260];
+  ULONG l1;
+  ULONG l2;
+  LARGE_INTEGER time1;
+  LARGE_INTEGER time2;
+  IO_COUNTERS  iocounters1;
+  IO_COUNTERS  iocounters2;
+  ULONGLONG   ull1;
+  ULONGLONG   ull2;
+
+  if (bProcessSortAscending) {
+    Param1 = (LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM)lParam1;
+    Param2 = (LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM)lParam2;
+  } else {
+    Param1 = (LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM)lParam2;
+    Param2 = (LPPROCESS_PAGE_LIST_ITEM)lParam1;
+  }
+  ColumnIndex = ProcessSortColumnIndex;
+
+  if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IMAGENAME)
+  {
+    PerfDataGetImageName(Param1->Index, text1, sizeof (text1) / sizeof (*text1));
+    PerfDataGetImageName(Param2->Index, text2, sizeof (text2) / sizeof (*text2));
+    ret = _wcsicmp(text1, text2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PID)
+  {
+    l1 = PerfDataGetProcessId(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetProcessId(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_USERNAME)
+  {
+    PerfDataGetUserName(Param1->Index, text1, sizeof (text1) / sizeof (*text1));
+    PerfDataGetUserName(Param2->Index, text2, sizeof (text2) / sizeof (*text2));
+    ret = _wcsicmp(text1, text2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_SESSIONID)
+  {
+    l1 = PerfDataGetSessionId(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetSessionId(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_CPUUSAGE)
+  {
+    l1 = PerfDataGetCPUUsage(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetCPUUsage(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_CPUTIME)
+  {
+    time1 = PerfDataGetCPUTime(Param1->Index);
+    time2 = PerfDataGetCPUTime(Param2->Index);
+    ret = largeintcmp(time1, time2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_MEMORYUSAGE)
+  {
+    l1 = PerfDataGetWorkingSetSizeBytes(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetWorkingSetSizeBytes(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PEAKMEMORYUSAGE)
+  {
+    l1 = PerfDataGetPeakWorkingSetSizeBytes(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetPeakWorkingSetSizeBytes(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_MEMORYUSAGEDELTA)
+  {
+    l1 = PerfDataGetWorkingSetSizeDelta(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetWorkingSetSizeDelta(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PAGEFAULTS)
+  {
+    l1 = PerfDataGetPageFaultCount(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetPageFaultCount(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PAGEFAULTSDELTA)
+  {
+    l1 = PerfDataGetPageFaultCountDelta(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetPageFaultCountDelta(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_VIRTUALMEMORYSIZE)
+  {
+    l1 = PerfDataGetVirtualMemorySizeBytes(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetVirtualMemorySizeBytes(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_PAGEDPOOL)
+  {
+    l1 = PerfDataGetPagedPoolUsagePages(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetPagedPoolUsagePages(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_NONPAGEDPOOL)
+  {
+    l1 = PerfDataGetNonPagedPoolUsagePages(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetNonPagedPoolUsagePages(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_BASEPRIORITY)
+  {
+    l1 = PerfDataGetBasePriority(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetBasePriority(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_HANDLECOUNT)
+  {
+    l1 = PerfDataGetHandleCount(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetHandleCount(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_THREADCOUNT)
+  {
+    l1 = PerfDataGetThreadCount(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetThreadCount(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_USEROBJECTS)
+  {
+    l1 = PerfDataGetUSERObjectCount(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetUSERObjectCount(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_GDIOBJECTS)
+  {
+    l1 = PerfDataGetGDIObjectCount(Param1->Index);
+    l2 = PerfDataGetGDIObjectCount(Param2->Index);
+    ret = CMP(l1, l2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOREADS)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Param1->Index, &iocounters1);
+    PerfDataGetIOCounters(Param2->Index, &iocounters2);
+    ull1 = iocounters1.ReadOperationCount;
+    ull2 = iocounters2.ReadOperationCount;
+    ret = CMP(ull1, ull2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOWRITES)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Param1->Index, &iocounters1);
+    PerfDataGetIOCounters(Param2->Index, &iocounters2);
+    ull1 = iocounters1.WriteOperationCount;
+    ull2 = iocounters2.WriteOperationCount;
+    ret = CMP(ull1, ull2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOOTHER)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Param1->Index, &iocounters1);
+    PerfDataGetIOCounters(Param2->Index, &iocounters2);
+    ull1 = iocounters1.OtherOperationCount;
+    ull2 = iocounters2.OtherOperationCount;
+    ret = CMP(ull1, ull2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOREADBYTES)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Param1->Index, &iocounters1);
+    PerfDataGetIOCounters(Param2->Index, &iocounters2);
+    ull1 = iocounters1.ReadTransferCount;
+    ull2 = iocounters2.ReadTransferCount;
+    ret = CMP(ull1, ull2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOWRITEBYTES)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Param1->Index, &iocounters1);
+    PerfDataGetIOCounters(Param2->Index, &iocounters2);
+    ull1 = iocounters1.WriteTransferCount;
+    ull2 = iocounters2.WriteTransferCount;
+    ret = CMP(ull1, ull2);
+  }
+  else if (ColumnDataHints[ColumnIndex] == COLUMN_IOOTHERBYTES)
+  {
+    PerfDataGetIOCounters(Param1->Index, &iocounters1);
+    PerfDataGetIOCounters(Param2->Index, &iocounters2);
+    ull1 = iocounters1.OtherTransferCount;
+    ull2 = iocounters2.OtherTransferCount;
+    ret = CMP(ull1, ull2);
+  }
+  return ret;
+}More information about the Ros-diffs mailing list