[ros-diffs] [cfinck] 41596: Merge 41447

cfinck at svn.reactos.org cfinck at svn.reactos.org
Tue Jun 23 20:25:54 CEST 2009


Author: cfinck
Date: Tue Jun 23 22:25:52 2009
New Revision: 41596

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=41596&view=rev
Log:
Merge 41447

Modified:
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/  (props changed)
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/downloader/lang/pl-PL.rc
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/dxdiag/lang/pl-PL.rc
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/msconfig/lang/pl-PL.rc
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/pl-PL.rc
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/paint/lang/pl-PL.rc
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/shutdown/lang/ru-RU.rc
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/shutdown/shutdown.c
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/pl-PL.rc
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/cpl/mmsys/lang/pl-PL.rc
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/subsystems/win32/win32k/include/engobjects.h  (props changed)
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/tools/rsym/rsym.c  (props changed)
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/tools/rsym/rsym.h  (props changed)
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/tools/rsym/rsym.mak  (props changed)
  branches/ros-branch-0_3_10/reactos/tools/rsym/rsym_common.c  (props changed)

Propchange: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/
------------------------------------------------------------------------------
--- svn:mergeinfo (original)
+++ svn:mergeinfo Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -1,1 +1,1 @@
-/trunk/reactos:41526
+/trunk/reactos:41447,41526

Modified: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/downloader/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/downloader/lang/pl-PL.rc?rev=41596&r1=41595&r2=41596&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/downloader/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/downloader/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -52,7 +52,7 @@
   IDS_XMLERROR_2      "Nie uda³o siê przetworzyæ pliku XML !"
   IDS_DOWNLOAD_ERROR    "Sci¹ganie pliku nieudane.\nProszê sprawdziæ po³¹czenie z internetem."
   IDS_VERSION       "Wersja: "
-  IDS_LICENCE       "Licenccja: "
+  IDS_LICENCE       "Licencja: "
   IDS_MAINTAINER      "Opiekun: "
   IDS_APPS_TITLE      "Programy"
   IDS_CATS_TITLE      "Kategorie"

Modified: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/dxdiag/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/dxdiag/lang/pl-PL.rc?rev=41596&r1=41595&r2=41596&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/dxdiag/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/dxdiag/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -62,7 +62,7 @@
   RTEXT "GPU:", -1, 20, 45, 70, 10
   RTEXT "Typ DAC:", -1, 20, 55, 70, 10
   RTEXT "Pamiêæ:", -1, 20, 65, 70, 10
-  RTEXT "Bierz¹ca rozdzielczoœæ:", -1, 20, 75, 70, 10
+  RTEXT "Bie¿¹ca rozdzielczoœæ:", -1, 20, 75, 70, 10
   RTEXT "Monitor:", -1, 20, 85, 70, 10
   LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 130, 10
   LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 130, 10
@@ -188,7 +188,7 @@
 	IDS_NETWORK_DIALOG "Sieæ"
 	IDS_HELP_DIALOG "Pomoc"
 	IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
-	IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB used, %I64u MB available"
+	IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB u¿ytych, %I64u MB dostêpnych"
 	IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u CPU)"
 	IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u CPUs)"
 	IDS_VERSION_UNKNOWN "Wersja nieznana"

Modified: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/msconfig/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/msconfig/lang/pl-PL.rc?rev=41596&r1=41595&r2=41596&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/msconfig/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/msconfig/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -158,7 +158,7 @@
   IDS_TOOLS_INFO_CMD    "winver.exe"
 
   IDS_TOOLS_REGEDIT_NAME  "Edytor rejestru"
-  IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR "Opens the Registry-Editor."
+  IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR "Otwiera edytor rejestru."
   IDS_TOOLS_REGEDIT_CMD  "regedit.exe"
 
   IDS_TOOLS_SYSDM_NAME   "W³aœciwoœci systemu"

Modified: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/pl-PL.rc?rev=41596&r1=41595&r2=41596&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -43,7 +43,7 @@
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 75
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "About"
+CAPTION "O programie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
 	ICON      IDI_EVENTVWR,IDC_MYICON,14,9,21,20
@@ -54,7 +54,7 @@
 
 IDD_PROGRESSBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 40
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER
-CAPTION "Wait.."
+CAPTION "Czekaj.."
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
 	CTEXT      "£adowanie logów zdarzeñ. Proszê czekaæ ...",IDC_STATIC,0,15,230,8,SS_NOPREFIX
@@ -63,7 +63,7 @@
 IDD_EVENTDETAILDIALOG DIALOGEX 0, 0, 276, 282
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
-CAPTION "Event Detail"
+CAPTION "Szczegó³y zdarzenia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
 	DEFPUSHBUTTON  "&Zamknij",IDOK,12,258,50,14
@@ -77,13 +77,13 @@
 	LTEXT      "Czas:",IDC_STATIC,14,27,36,8
 	LTEXT      "Statycznie",IDC_EVENTTIMESTATIC,56,27,72,8
 	LTEXT      "&U¿ytkownik:",IDC_STATIC,14,41,36,8
-	LTEXT      "Static",IDC_EVENTUSERSTATIC,56,41,72,8
-	LTEXT      "&Computer:",IDC_STATIC,14,54,36,8
+	LTEXT      "Statycznie",IDC_EVENTUSERSTATIC,56,41,72,8
+	LTEXT      "&Komputer:",IDC_STATIC,14,54,36,8
 	LTEXT      "Statycznie",IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC,56,54,72,8
 	LTEXT      "Numer ID:",IDC_STATIC,133,15,36,8
 	LTEXT      "Statycznie",IDC_EVENTIDSTATIC,175,15,87,8
 	LTEXT      "¯ród³o:",IDC_STATIC,133,28,36,8
-	LTEXT      "Static",IDC_EVENTSOURCESTATIC,175,28,87,8
+	LTEXT      "Statycznie",IDC_EVENTSOURCESTATIC,175,28,87,8
 	LTEXT      "Typ:",IDC_STATIC,133,42,36,8
 	LTEXT      "Statycznie",IDC_EVENTTYPESTATIC,175,42,87,8
 	LTEXT      "Kategoria:",IDC_STATIC,133,55,36,8
@@ -102,7 +102,7 @@
 	IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE   "Ostrze¿enie"
 	IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE "Informacja"
 	IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS   "Udany Audyt"
-	IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE   "Nieudany Audit"
+	IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE   "Nieudany Audyt"
 	IDC_EVENTLOG_SUCCESS      "Sukces"
 	IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE   "Zdarzenie nieznane"
 END

Modified: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/paint/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/paint/lang/pl-PL.rc?rev=41596&r1=41595&r2=41596&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/paint/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/paint/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -64,13 +64,13 @@
     MENUITEM "Kadrowanie", IDM_IMAGECROP
     MENUITEM "Odwrócenie kolorów\tCtrl+I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
     MENUITEM "Atrybuty...\tCtrl+E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
-    MENUITEM "Delete image\tCtrl+Shft+N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE
-    MENUITEM "Draw opaque", IDM_IMAGEDRAWOPAQUE
+    MENUITEM "WyczyϾ obraz\tCtrl+Shft+N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE
+    MENUITEM "Rysuj nieprzezroczyste", IDM_IMAGEDRAWOPAQUE
   END
   
   POPUP "&Kolory"
   BEGIN
-    MENUITEM "Edit palette...", IDM_COLORSEDITPALETTE
+    MENUITEM "Edytuj kolory...", IDM_COLORSEDITPALETTE
   END
   
   POPUP "&?"
@@ -131,9 +131,9 @@
   LTEXT "Data:", IDD_ATTRIBUTESTEXT3, 10, 5, 60, 10
   LTEXT "Rozmiar:", IDD_ATTRIBUTESTEXT4, 10, 15, 60, 10
   LTEXT "RozdzielczoϾ:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
-  LTEXT "Not available", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 70, 5, 60, 10
-  LTEXT "Not available", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 70, 15, 60, 10
-  LTEXT "Not available", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 70, 25, 60, 10
+  LTEXT "Niedostêpny", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 70, 5, 60, 10
+  LTEXT "Niedostêpny", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 70, 15, 60, 10
+  LTEXT "Niedostêpny", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 70, 25, 60, 10
   GROUPBOX "Jednostki", IDD_ATTRIBUTESGROUP1, 6, 57, 139, 27
   AUTORADIOBUTTON "Cale", IDD_ATTRIBUTESRB1, 12, 69, 35, 10, WS_GROUP
   AUTORADIOBUTTON "cm", IDD_ATTRIBUTESRB2, 52, 69, 35, 10
@@ -186,7 +186,7 @@
   IDS_TOOLTIP12, "Krzywa Beziera"
   IDS_TOOLTIP13, "Prostok¹t"
   IDS_TOOLTIP14, "Polygon"
-  IDS_TOOLTIP15, "Ellipsa"
+  IDS_TOOLTIP15, "Elipsa"
   IDS_TOOLTIP16, "Zaokr¹glony Prostok¹t"
   IDS_OPENFILTER, "Pliki Bitmapy (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1Wszystkie pliki (*.*)\1*.*\1"
   IDS_SAVEFILTER, "Bitmapa 24 bit (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1"

Modified: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/shutdown/lang/ru-RU.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/shutdown/lang/ru-RU.rc?rev=41596&r1=41595&r2=41596&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/shutdown/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/shutdown/lang/ru-RU.rc [iso-8859-1] Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -10,7 +10,8 @@
  -l\t\t\tÇàâåðøåíèå ñåàíñà\n\
  -s\t\t\tÂûêëþ÷åíèå ýòîãî êîìïüþòåðà\n\
  -r\t\t\tÏåðåçàãðóçêà ýòîãî êîìïüþòåðà\n\
- -f\t\t\tÈãíîðèðîâàíèå çàïóùåííûõ ïðîãðàìì è çàâåðøåíèå èõ áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ\n\
-  \t\t\tÅñëè âû íå óêàçàëè äðóãèå ïàðàìåòðû, òî ýòà îïöèÿ ïðèâåäåò ê\n\
-  \t\t\tçàâåðøåíèþ ñåàíñà."
+ -f\t\t\tÈãíîðèðîâàíèå çàïóùåííûõ ïðîãðàìì è çàâåðøåíèå èõ áåç\n\
+  \t\t\tïðåäóïðåæäåíèÿ\n\
+  \t\t\tÅñëè âû íå óêàçàëè äðóãèå ïàðàìåòðû, òî ýòà îïöèÿ\n\
+  \t\t\tïðèâåäåò ê çàâåðøåíèþ ñåàíñà."
 END

Modified: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/shutdown/shutdown.c
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/shutdown/shutdown.c?rev=41596&r1=41595&r2=41596&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/shutdown/shutdown.c [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-branch-0_3_10/reactos/base/applications/shutdown/shutdown.c [iso-8859-1] Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -10,12 +10,21 @@
 // Print information about which commandline arguments the program accepts.
 static void PrintUsage() {
 	LPTSTR lpUsage = NULL;
+	DWORD errLength; // error message length
+	LPTSTR resMsg; // for error message in OEM symbols
 
 	if( AllocAndLoadString( &lpUsage,
 							GetModuleHandle(NULL),
 							IDS_USAGE ) )
 	{
-		_putts( lpUsage );
+		errLength = strlen(lpUsage) + 1;
+		resMsg = (LPTSTR)LocalAlloc(LPTR, errLength * sizeof(TCHAR));
+		CharToOemBuff(lpUsage, resMsg, errLength);
+
+		_putts( resMsg );
+
+		LocalFree(lpUsage);
+		LocalFree(resMsg);
 	}
 }
 
@@ -126,20 +135,28 @@
 void DisplayLastError()
 {
 	int errorCode = GetLastError();
-	LPTSTR lpMsgBuf;
+	LPTSTR lpMsgBuf = NULL;
+	DWORD errLength; // error message length
+	LPTSTR resMsg; // for error message in OEM symbols
 
 	// Display the error message to the user
-	FormatMessage(
+	errLength = FormatMessage(
 		FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
 		NULL,
 		errorCode,
 		LANG_USER_DEFAULT,
 		(LPTSTR) &lpMsgBuf,
 		0,
-		NULL);
-
-	_ftprintf(stderr, lpMsgBuf);
+		NULL) + 1;
+
+	resMsg = (LPTSTR)LocalAlloc(LPTR, errLength * sizeof(TCHAR));
+	CharToOemBuff(lpMsgBuf, resMsg, errLength);
+
+	_ftprintf(stderr, resMsg);
 	_ftprintf(stderr, _T("Error code: %d\n"), errorCode);
+
+	LocalFree(lpMsgBuf);
+	LocalFree(resMsg);
 }
 
 void EnableShutdownPrivileges()

Modified: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/pl-PL.rc?rev=41596&r1=41595&r2=41596&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -148,5 +148,5 @@
 	IDS_PROBELISTTITLE "Poni¿sze urz¹dzenia s¹ ju¿ zainstalowane na tym komputerze"
 	IDS_ADDNEWDEVICE "Dodaj nowe urz¹dzenie sprzêtowe"
 	IDS_SELECTWAYTITLE "Kreator mo¿e pomóc Tobie zainstalowaæ inne urz¹dzenie"
-	IDS_HDTYPESTITLE "From the list below, select the type of hardware you are installing"
+	IDS_HDTYPESTITLE "Wybierz z poni¿szej listy typ urz¹dzenia, które chcesz zainstalowaæ"
 END

Modified: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/cpl/mmsys/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/cpl/mmsys/lang/pl-PL.rc?rev=41596&r1=41595&r2=41596&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/cpl/mmsys/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/cpl/mmsys/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -111,7 +111,7 @@
 CAPTION "Zapisz schemat jako..."
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  LTEXT "&Zapisz bierz¹cy schemat dzwiêkowy jako:", -1, 7, 7, 212, 9
+  LTEXT "&Zapisz bie¿¹cy schemat dzwiêkowy jako:", -1, 7, 7, 212, 9
   EDITTEXT 8960, 7, 17, 211, 14, ES_AUTOHSCROLL
   DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 93, 36, 60, 14
   PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 157, 36, 60, 14
@@ -191,38 +191,38 @@
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   LTEXT "Opis ma byæ tutaj.", 9506, 8, 4, 212, 24
-  LTEXT "Low", 9473, 65, 31, 14, 8
+  LTEXT "Ma³a", 9473, 65, 31, 14, 8
   LTEXT "", 9472, 5, 31, 55, 8
   CONTROL "Slider1", 9475, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 29, 108, 17
-  LTEXT "High", 9474, 202, 31, 17, 8
-  LTEXT "Low", 9477, 65, 50, 14, 8
+  LTEXT "Du¿a", 9474, 202, 31, 17, 8
+  LTEXT "Ma³a", 9477, 65, 50, 14, 8
   LTEXT "", 9476, 5, 50, 55, 8
   CONTROL "Slider1", 9479, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 48, 108, 17
-  LTEXT "High", 9478, 202, 50, 17, 8
-  LTEXT "Low", 9481, 65, 69, 14, 8
+  LTEXT "Du¿a", 9478, 202, 50, 17, 8
+  LTEXT "Ma³a", 9481, 65, 69, 14, 8
   LTEXT "", 9480, 5, 69, 55, 8
   CONTROL "Slider1", 9483, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 67, 108, 17
-  LTEXT "High", 9482, 202, 69, 17, 8
-  LTEXT "Low", 9485, 65, 88, 14, 8
+  LTEXT "Du¿a", 9482, 202, 69, 17, 8
+  LTEXT "Ma³a", 9485, 65, 88, 14, 8
   LTEXT "", 9484, 5, 88, 55, 8
   CONTROL "Slider1", 9487, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 86, 108, 17
-  LTEXT "High", 9486, 202, 88, 17, 8
-  LTEXT "Low", 9489, 65, 107, 14, 8
+  LTEXT "Du¿a", 9486, 202, 88, 17, 8
+  LTEXT "Ma³a", 9489, 65, 107, 14, 8
   LTEXT "", 9488, 5, 107, 55, 8
   CONTROL "Slider1", 9491, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 105, 108, 17
-  LTEXT "High", 9490, 202, 107, 17, 8
-  LTEXT "Low", 9493, 65, 126, 14, 8
+  LTEXT "Du¿a", 9490, 202, 107, 17, 8
+  LTEXT "Ma³a", 9493, 65, 126, 14, 8
   LTEXT "", 9492, 5, 126, 55, 8
   CONTROL "Slider1", 9495, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 124, 108, 17
-  LTEXT "High", 9494, 202, 126, 17, 8
-  LTEXT "Low", 9497, 65, 145, 14, 8
+  LTEXT "Du¿a", 9494, 202, 126, 17, 8
+  LTEXT "Ma³a", 9497, 65, 145, 14, 8
   LTEXT "", 9496, 5, 145, 55, 8
   CONTROL "Slider1", 9499, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 143, 108, 17
-  LTEXT "High", 9498, 202, 145, 17, 8
-  LTEXT "Low", 9501, 65, 164, 14, 8
+  LTEXT "Du¿a", 9498, 202, 145, 17, 8
+  LTEXT "Ma³a", 9501, 65, 164, 14, 8
   LTEXT "", 9500, 5, 164, 55, 8
   CONTROL "Slider1", 9503, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 162, 108, 17
-  LTEXT "High", 9502, 202, 164, 17, 8
+  LTEXT "Du¿a", 9502, 202, 164, 17, 8
   AUTOCHECKBOX "&Po³¹cz wszystkie suwaki", 9504, 5, 185, 216, 9
   PUSHBUTTON "Odtwórz &domyœlne", 9505, 110, 199, 110, 14
 END
@@ -258,12 +258,12 @@
   5835 "Wywo³anie Menu"
   5836 "Minimalizuj"
   5837 "Powiadomienie o nowej poczcie"
-  5838 "Start Navigation"
+  5838 "Rozpoczêcie nawigacji"
   5839 "Uruchomienie programu"
   5840 "Zakoñczenie programu"
-  5841 "Restore Down"
-  5842 "Restore Up"
-  5843 "Asterisk"
+  5841 "Przywrócenie w dó³"
+  5842 "Przywrócenie w górê"
+  5843 "Gwiazdka"
   5844 "DŸwiêk domyœlny"
   5845 "Wykrzyknik"
   5846 "Zamkniêcie ReactOS"
@@ -271,7 +271,7 @@
   5848 "Powiadomienie systemowe"
   5849 "Znak zapytania"
   5850 "Uruchomienie ReactOS"
-  5851 "Start Menu"
+  5851 "Menu Start"
   5852 "Wylogowanie z ReactOS"
   5853 "Logowanie do ReactOS"
 END

Modified: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc?rev=41596&r1=41595&r2=41596&view=diff
==============================================================================
--- branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] (original)
+++ branches/ros-branch-0_3_10/reactos/dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc [iso-8859-1] Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -222,7 +222,7 @@
   IDS_CMT_RDESKTOP  "Uruchom Zdalny pulpit"
   IDS_CMT_EVENTVIEW  "Uruchom Podgl¹d Zdarzeñ"
   IDS_CMT_MSCONFIG  "Uruchom Narzêdzie konfiguracji systemu"
-  IDS_CMT_PAINT    "Launch Paint"
+  IDS_CMT_PAINT    "Uruchom Paint"
 END
 
 

Propchange: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/subsystems/win32/win32k/include/engobjects.h
------------------------------------------------------------------------------
--- svn:mergeinfo (original)
+++ svn:mergeinfo Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -1,2 +1,2 @@
 /branches/ros-amd64-bringup/reactos/subsystems/win32/win32k/include/engobjects.h:40095
-/trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/include/engobjects.h:41526
+/trunk/reactos/subsystems/win32/win32k/include/engobjects.h:41447,41526

Propchange: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/tools/rsym/rsym.c
------------------------------------------------------------------------------
--- svn:mergeinfo (original)
+++ svn:mergeinfo Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -1,2 +1,2 @@
 /branches/ros-amd64-bringup/reactos/tools/rsym/rsym.c:37291,37302,37305,37320,37329,37462,37895,38129,38330-38331,38341,38947,38973,39072,39114,39121,40605
-/trunk/reactos/tools/rsym/rsym.c:41526
+/trunk/reactos/tools/rsym/rsym.c:41447,41526

Propchange: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/tools/rsym/rsym.h
------------------------------------------------------------------------------
--- svn:mergeinfo (original)
+++ svn:mergeinfo Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -1,2 +1,2 @@
 /branches/ros-amd64-bringup/reactos/tools/rsym/rsym.h:37291,37302,37305,37320,37329,37462,37895,38129,38330-38331,38341,38947,38973,39072,39114,39121,40605
-/trunk/reactos/tools/rsym/rsym.h:41526
+/trunk/reactos/tools/rsym/rsym.h:41447,41526

Propchange: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/tools/rsym/rsym.mak
------------------------------------------------------------------------------
--- svn:mergeinfo (original)
+++ svn:mergeinfo Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -1,2 +1,2 @@
 /branches/ros-amd64-bringup/reactos/tools/rsym/rsym.mak:37291,37302,37305,37320,37329,37462,37895,38129,38330-38331,38341,38947,38973,39072,39114,39121,40605
-/trunk/reactos/tools/rsym/rsym.mak:41526
+/trunk/reactos/tools/rsym/rsym.mak:41447,41526

Propchange: branches/ros-branch-0_3_10/reactos/tools/rsym/rsym_common.c
------------------------------------------------------------------------------
--- svn:mergeinfo (original)
+++ svn:mergeinfo Tue Jun 23 22:25:52 2009
@@ -1,2 +1,2 @@
 /branches/ros-amd64-bringup/reactos/tools/rsym/rsym_common.c:37291,37302,37305,37320,37329,37462,37895,38129,38330-38331,38341,38947,38973,39072,39114,39121,40605
-/trunk/reactos/tools/rsym/rsym_common.c:41526
+/trunk/reactos/tools/rsym/rsym_common.c:41447,41526More information about the Ros-diffs mailing list