Code of Conduct

Here you can discuss ReactOS related topics.

Moderator: Moderator Team

Locked
Z98
Release Engineer
Posts: 3379
Joined: Tue May 02, 2006 8:16 pm
Contact:

Code of Conduct

Post by Z98 »

The ReactOS project is not responsible for the opinions expressed on this forum. Unless otherwise stated and verified, any position taken by a member of this forum, regardless of association with the project, does not represent the position of the project.

1. Be polite, be courteous, be civil.

Common courtesy seems to be lacking on the internet, but it's something that we will enforce here. This is not a matter of respect, it's a matter of treating others the way you want to be treated. Violation of this rule will result either in locked threads, deleted messages, or deleted accounts, depending on the severity, frequency of infractions, and response to warnings. It will be up to the moderators and administrators to determine in their own judgment which punishment is appropriate.

2. No spamming.

Whether it be blatantly creating links to porn sites or trying to use ReactOS as a way to boost your own site's Google ranking, this is something we frown upon. The website section of your user profile exists for a reason. Links in signatures are frowned upon, but we're flexible in that regard. The above examples are not the only possible types of spam and it will again be up to the moderators and administrators to decide whether something is spam. Spamming in actual posts will result in an automatically deleting of user account. Lesser infractions will probably result in warnings initially.

3. No thread hijacking.

If you have an issue that's not addressed in an already created thread or if that thread is really old, start a new one. Do not jump into the middle of an already existing one and try to divert the topic. Tangential topics are permitted on a case by case basis and are ultimately up to the discretion of the moderators.

4. No discussion of how to carry out illegal activities or advertisement thereof.

This includes how to find warez and other illegal downloading activities. This is a bannable offense. Keep the site clean.

5. Do not resurrect threads that are years old.

If the last post was years ago, chances are people have forgotten everything that was discussed. If you have points, restate them instead in your new opening post.

6. Do not double/triple/etc post.

This rule serves two purposes. First as an additional safeguard against #5 and second because additional posts tend to clutter a thread and generate additional pages, which increases the amount of navigation for following a thread.

More rules will be added as the situation warrants. That said, the rules up already should not need to be stated, but apparently certain people don't get it.

Here is the Mattermost Code of Conduct btw: https://reactos.org/wiki/Mattermost-CoC
Last edited by Z98 on Fri Aug 17, 2007 2:42 am, edited 1 time in total.
betatester
Posts: 23
Joined: Sun Sep 16, 2007 10:32 am

Re: Code of Conduct

Post by betatester »

Forum regler

1. Vara artig, vara artig, vara artig.

Vanlig artighet verkar saknas på Internet, men det är något vi vill genomdriva här. Detta är inte en fråga om respekt, det är det en fråga om att behandla andra som du själv vill bli behandlad själv. Överträdelse av denna regel kommer leda till antingen låsta trådar, raderade objekt eller borttagna objekt, beroende på svårighetsgrad, frekvensen av kränkningar, och svara på varningar. Det kommer att vara upp till varje redaktör och chef för att fastställa och införa ett straff som är lämpligt.

2. Ingen spam.

Vare sig öppet som länkar till porr webbplatser, eller försöker använda ReactOS som ett sätt att öka din webbplats Googles rankning, är det inte något vi ser med milda ögon. Det finns en anledning att det finns utrymme att placera webbplatsens adress i din profil. Länkar i signaturer passar alla, men vi är flexibla i detta avseende. Exemplen ovan är inte de enda möjliga typer av spam och det kommer åter upp till redaktörer och administratörer att avgöra om något är spam. Spam i bytesbalansen kommer att resultera i en automatisk radering av användarkonto. Mindre brott kommer sannolikt leda till varningar i första hand.

3. Inga tråd kapning.

Om du har ett problem som inte behandlas i en redan skapad tråd, eller om denna tråd är riktigt gammal, startar en ny. Hoppar inte i mitten av en redan befintlig tråd och försöka avleda ämnet. Tangential ämnen är tillåtna och bedömas från fall till fall och är i slutändan upp till bedömning av moderatorerna.

4. Ingen diskussion om hur man kan bedriva olaglig verksamhet. Även om det är säkerhetshål, warez eller annan illegal nedladdning verksamhet. Detta kommer att leda till avstängning. håll den platsen ren!

Fler regler kommer att läggas till när situationen så påkallar det. Som sagt, reglerna ovan inte borde behöva nämnas, men tydligen vissa människor förstår det inte utanför!

I have translated it into Swedish, and it will certainly several forum rules
Last edited by betatester on Sat Sep 19, 2009 3:55 am, edited 6 times in total.
valde1954
Posts: 2
Joined: Sun Sep 13, 2009 9:19 pm
Location: Jutland, Denmark

Re: Code of Conduct

Post by valde1954 »

If this shuld be the part of the forum for Danes, I think it better be in danish and not i swedish ;) so, therefore

Forumregler !

1. Være høflig, være høflig, være høflig.

Almindelig høflighed synes at mangle på internettet, men det er noget vi vil håndhæve her. Dette er ikke et spørgsmål om respekt, det er et spørgsmål om at behandle andre, som du ønsker at blive behandlet selv. Overtrædelse af denne regel vil resultere enten i aflåste tråde, slettede poster eller slettede konti, afhængigt af sværhedsgraden, hyppighed af overtrædelser, og reaktion på advarsler. Det vil være op til den enkelte redaktør og administrator at bestemme og idømme en straf som er passende.

2. Ingen spam.

Uanset om der åbenlyst laves links til pornosider, eller det bliver forsøgt at bruge ReactOS som en måde at øge dit eget websteds Google-placering, er det ikke noget vi ser på med milde øjne. Der er en grund til at der er mulighed for at placere din hjemmesideadresse i din profil. Links i signaturer er ildeset, men vi er fleksible i den henseende. Ovenstående eksempler er ikke den eneste mulige typer af spam, og det vil igen være op til redaktører og administratorer at afgøre, om noget er spam. Spam i aktuelle poster vil resultere i en automatisk sletning af bruger-konto. Mindre overtrædelser vil sandsynligvis resultere i advarsler i første omgang.

3. Ingen trådkapring.

Hvis du har et problem, der ikke er behandlet i en allerede oprettet tråd, eller hvis denne tråd er virkelig gammel, så start en ny. Du må ikke springe ind midt i en allerede eksisterende tråd og forsøge at aflede emnet. Tangential emner er tilladt og bedømmes fra sag til sag og er i sidste ende op til skøn af moderatorerne.

4. Ingen diskussion af hvordan man udføre ulovlige aktiviteter. Det uanset om det er cracking, warez eller anden ulovlig download aktivit. Dette vil føre til udelukkelse. Hold sitet rent !

Flere regler vil blive tilføjet når situationen berettiger det. Når det er sagt, reglerne ovenfor burde ikke behøve at blive nævnt, men tilsyneladende forstår visse mennesker det ikke uden!
Zeusking19
Posts: 6
Joined: Sun May 01, 2011 5:27 pm

French Code of Conduct

Post by Zeusking19 »

1. Soyez poli, être courtois, être de nature civile.

La courtoisie semble faire défaut sur ​​l'Internet, mais c'est quelque chose que nous allons appliquer ici. Ce n'est pas une question de respect, c'est une question de traiter les autres comme vous voulez être traité. La violation de cette règle entraîne soit dans les discussions verrouillés, les messages supprimés, ou des comptes supprimés, selon la gravité, la fréquence des infractions, et la réponse aux avertissements. Il appartiendra aux modérateurs et aux administrateurs de déterminer dans leur propre jugement dont la peine est appropriée.

2. Pas de spam.

Que ce soit de manière flagrante créant des liens vers des sites pornographiques ou d'essayer d'utiliser ReactOS comme un moyen de stimuler le classement Google sur votre site propre, c'est quelque chose que nous désapprouvent. La section du site Web de votre profil utilisateur existe pour une raison. Liens dans les signatures sont mal vues, mais nous sommes flexibles à cet égard. Les exemples ci-dessus ne sont pas les seuls types possibles de spam et il sera de nouveau à les modérateurs et administrateurs de décider si quelque chose est un spam. Le "spamming" dans les postes réels se traduira par une suppression automatique du compte d'utilisateur. Petite infractions aboutiront probablement à des avertissements d'abord.

3. Aucun détournement de fil.

Si vous avez une question qui n'est pas abordée dans un fil déjà créé ou si ce thread est vraiment vieux, commencer une nouvelle. Ne sautez pas dans le milieu d'un déjà existant et essayer de détourner le sujet. Sujets tangentielles sont autorisés au cas par cas et sont finalement à la discrétion des modérateurs.

4. Aucune discussion sur la façon de mener des activités illégales.

Cela comprend la façon de trouver warez et autres activités de téléchargement illégal. Il s'agit d'une infraction bannable. Garder le site propre.

5. Ne pas ressusciter les discussions qui sont ans.

Si le dernier message il ya des années, les chances sont les personnes qui ont commencé il n'aime pas. Démarrer un nouveau thread.

Plus les règles seront ajoutées la situation le justifie. Cela dit, les règles déjà en place ne devrait pas besoin d'être dit, mais apparemment certaines personnes ne comprennent pas
[ external image ] [ external image ]
Who said the greeks didnt have electronics? - Zeusking19
elhoir
Test Team
Posts: 404
Joined: Thu Sep 13, 2007 7:01 pm
Location: Madrid, Spain
Contact:

Re: Code of Conduct

Post by elhoir »

juraría que ya he traducido ésto...

trataré de hacerlo cuanto antes y postearlo aquí, en el foro español...
coryhenrique
Posts: 27
Joined: Fri Mar 09, 2012 3:44 pm
Location: United States

Re: Code of Conduct

Post by coryhenrique »

O projeto ReactOS não é responsável pelas opiniões expressas neste fórum. Salvo disposição em contrário e verificado, qualquer posição assumida por um membro deste fórum, independentemente da associação com o projeto, não representa a posição do projeto.

1. Seja educado, ser cortês, seja civil.

Cortesia comum parece estar faltando na internet, mas é algo que vamos aplicar aqui. Esta não é uma questão de respeito, é uma questão de tratar os outros da maneira que você quer ser tratado. A violação desta regra resultará tanto em tópicos bloqueados, mensagens apagadas, ou contas excluídas, dependendo da gravidade, frequência de infrações, e resposta aos avisos. Caberá aos moderadores e administradores para determinar em seu próprio julgamento que a punição é apropriado.

2. No spam.

Quer se trate de flagrante criar links para sites pornográficos ou tentando usar o ReactOS como uma forma de aumentar o ranking do seu próprio site Google, isso é algo que desaprovam. A seção do site de seu perfil de usuário existe por uma razão. Links em assinaturas são malvistos, mas somos flexíveis a esse respeito. Os exemplos acima não são os únicos tipos possíveis de spam e vai voltar a ser até os moderadores e administradores para decidir se algo é spam. Spam em mensagens reais irá resultar em uma exclusão automática da conta de usuário. Infrações menores provavelmente vai resultar em advertências inicialmente.

3. Sem fio de seqüestro.

Se você tem um problema que não é abordada em um segmento já criado ou se esse segmento é muito velho, começar um novo. Não saltar no meio de um já existente e tentar desviar o assunto. Temas tangenciais são permitidas caso a caso e são, em última análise a critério dos moderadores.

4. Nenhuma discussão sobre como realizar atividades ilegais.

Isso inclui como encontrar warez e outras atividades de download ilegais. Isso é uma ofensa bannable. Mantenha o local limpo.

5. Não ressuscitar tópicos que são anos de idade.

Se o último post foi há muitos anos, as chances são as pessoas se esqueceram de tudo o que foi discutido. Se você tiver pontos, reafirmar-los em vez em seu post de abertura de novo.

6. Faça post não duplo / triplo / etc.

Esta regra serve a dois propósitos. Primeiro como uma proteção adicional contra a # 5, e segundo porque lugares adicionais tendem a desordenar um segmento e gerar páginas adicionais, o que aumenta a quantidade de navegação para seguir uma lista de discussão.

Mais regras serão adicionadas conforme a situação. Dito isto, as regras se já não precisa ser declarada, mas as pessoas aparentemente certas não entendo.
Webunny
Posts: 1201
Joined: Sat Apr 28, 2012 1:30 pm

Re: Code of Conduct

Post by Webunny »

GEDRAGSCODE


Het ReactOS project is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit op dit forum. Tenzij anders vermeld en bevestigd, vertegenwoordigt elke positie genomen door een lid van dit forum, ongeacht zijn associatie met het project, niet de positie van het project.

1 . Wees beleefd , cordiaal en hoffelijk.

Gemeenschappelijke hoffelijkheid lijkt te ontbreken op het internet, maar het is iets dat we hier zullen afdwingen. Dit is geen kwestie van respect, het is een kwestie van het behandelen van anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Overtreding van deze regel zal leiden hetzij in vergrendelde threads, hetzij in verwijderde berichten of verwijderde accounts - afhankelijk van de ernst, de frequentie van overtredingen, en de reactie op waarschuwingen. Het is aan de moderators en beheerders - naargelang hun eigen inzicht - om een passende straf te bepalen.

2 . Geen spam.

Of het nu schaamteloos links creëren is naar pornosites of proberen ReactOS te gebruiken als een manier om uw eigen site met Google ranking te stimuleren, dit is iets wat we niet waarderen. Het website-gedeelte van uw gebruikersprofiel bestaat voor een reden. Links in handtekeningen worden afgekeurd, maar we zijn flexibel in dat opzicht. De bovenstaande voorbeelden zijn niet de enige mogelijke soorten spam en het zal weer de taak van de moderators en beheerders zijn om te beslissen of iets spam is of niet. Spam in feitelijke berichten zal resulteren in een automatisch verwijdering van de gebruikersaccount. Kleine overtredingen zullen in eerste instantie waarschijnlijk leiden tot waarschuwingen.

3 . Geen thread kaping.

Als u een probleem heeft dat nog niet behandeld is geweest in een reeds aangemaakte thread, of die thread is echt oud, begin dan een nieuwe. Spring niet in het midden van een reeds bestaande om te proberen het onderwerp af te leiden. Tangentiële onderwerpen zijn toegestaan ​​op een geval-per-geval basis en wordt uiteindelijk aan het oordeel van de moderators overgelaten.

4 . Geen discussie over hoe illegale activiteiten uit te voeren.

Dit omvat warez en andere illegale download-activiteiten. Dit is een overtreding waarvoor men verbannen kan worden. Houd de site schoon.

5 . Het niet doen herleven van threads die al jaren oud zijn.

Als de laatste post jaren geleden gemaakt was, is de kans groot dat de mensen alles wat er werd besproken vergeten hebben. Als u bepaalde punten terug wilt aankaarten, herhaal ze dan in je nieuwe openings-post.

6 . Geen dubbele / driedubbele / etc berichten.

Deze regel dient twee doelen. Ten eerste als een extra waarborg tegen nr. 5 en ten tweede omdat extra posten de neiging hebben om een ​​thread met rommel te overstelpen en extra nutteloze pagina's genereert, die de hoeveelheid navigatie verhoogt en het volgen van een thread moeilijker maakt.

Meer regels zullen worden toegevoegd als de situatie het toelaat. Dat gezegd zijnde, zou het eigenlijk al het niet nodig moeten zijn om deze regels te vermelden, maar blijkbaar snappen bepaalde mensen het anders niet.
User avatar
NoLimit
Posts: 1
Joined: Sun Nov 09, 2014 8:40 pm

Re: Code of Conduct

Post by NoLimit »

A better and complete french version :

Le projet ReactOS n'est pas responsable des opinions exprimées sur ce forum. Sauf indication contraire vérifiée, toute position prise par un membre de ce forum, sans concertation avec le projet, ne représente pas la position du projet.

1. Être poli et courtois.

La courtoisie commune semble manquer sur internet, mais nous ferons de sorte qu'elle soit de mise ici. Il ne s'agit pas simplement de respect, mais il est question de traiter les autres de la même manière que vous souhaitez l'être. La violation de cette règle conduira au vérouillage des discussions, à la suppression des messages, ou à la suppression des comptes, selon la gravité, la fréquence des infractions et la réponse aux avertissements. Il appartiendra aux modérateurs et aux administrateurs de déterminer selon leur propre jugement la peine appropriée.

2. Pas de spam.

La création manifeste de liens vers des sites pornographiques ou l'utilisation de ReactOS pour booster le classement Google de votre site personnel sont des choses que nous désapprouvons. La page web de votre profil d'utilisateur a sa raison d'être. Les liens dans les signatures ne sont pas non plus appréciés, mais nous y sommes quelque peu tolérant. Les exemples précédents ne sont pas les seuls types de spam possibles, et il appartiendra de nouveau aux modérateurs et aux administrateurs de décider ce qui est du spam ou non. Le spam dans les posts conduira à une suppression automatique du compte de l'utilisateur. Les infractions moindres bénéficieront d'abord d'un avertissement.

3. Pas de détournement de sujet.

Si vous avez un problème non référencé dans un fil de discussion déjà existant ou si ce fil de discussion est vraiment vieux, démarrez en un nouveau. N'intervenez pas au milieu d'une discussion existante en essayant de changer de sujet. Les sujets tangentiels sont autorisés au cas par cas à la discrétion des modérateurs.

4. Pas de discussion sur des activités illégales.

Cela comprend comment trouver du warez et d'autres systèmes de téléchargements illégaux. Il s'agit d'une infraction conduisant au ban. Merci de garder le site propre.

5. Ne pas déterrer les discussions d'il y a plusieurs années.

Si le dernier post date de plusieurs années, il y a des chances que les gens aient oublié ce qui a été discuté. Si vous avez du nouveau, ouvrez plutôt une nouvelle discussion.

6. Pas de double/triple/etc messages.

Cette règle sert à deux choses. D'abord, elle sert de sécurité supplémentaire au point 5, ensuite, parce que les messages additionnels encombrent une discussion et génèrent des pages additionnelles, qui augmentent le temps de navigation pour suivre la discussion.

D'autres règles seront ajoutées si la situation l'exige. Voilà qui est dit, les règles sus énoncés ne devraient pas avoir besoin d'être précisées, mais apparemment certaines personnes en ont besoin.
ctasan
Posts: 391
Joined: Mon Feb 24, 2014 7:02 pm
Location: Istanbul, Turkey
Contact:

Re: Code of Conduct

Post by ctasan »

Türkçe:

ReactOS Projesi forumumuzda ifade edilen görüşlerden sorumlu değildir. Daha başka şekilde belirtilene veya doğrulanana kadar, bu forumun herhangi bir üyesinin durumu, projeyle bağlantısı ne olursa olsun, projenin durumunu temsil etmez.

1) Kibar olun, saygılı olun, insan olun.

İnsanlara karşı nazik olmak İnternet'te hiç umursanmayan bir şeymiş gibi görünüyor, ama nezaket burada zorunlu tutacağımız bir şeydir. Saygıdan dolayı değil, nasıl davranılmak istiyorsanız öyle davranmanız gerektiğinden dolayı. Bu kurala uyulmaması; ihlalin ciddiyetine, sıklığına ve uyarılara verilen cevaba bağlı olarak silinen iletiler, kilitlenen konular ve silinen hesaplarla sonuçlanacaktır. Hangi cezanın uygun olacağı yöneticilerin ve moderatörlerin kararına bağlıdır.

2) İstenmeyen iletiler (spam) gönderemezsiniz.

Porno sitelerine link vermek veya ReactOS projesini kendi sitenizin reklamını yapmak için kullanmak yasaktır. Kendi siteniz için profilinizde link verebilirsiniz. İmzalardaki linklerden de pek hoşlanmıyoruz, ancak bu konuda esneğiz. İstenmeyen iletiler sadece yukarıdaki örneklerle sınırlı değildir ve neyin bu konuya girdiğini belirlemek tamamen yöneticilerin ve moderatörlerin kararıdır. Tartışma konularında istenmeyen iletiler göndermek hesabınızın anında silinmesiyle sonuçlanacaktır. Daha hafif ihlaller büyük ihtimalle uyarı getirir.

3) Var olan bir konuyu yeniden açmayın.

Eğer sorununuz forumda bahsedilmemişse veya çok eski bir konuda bahsedilmişse, yeni bir konu açın. Herhangi bir konunun ortasına atlayıp konuyu bölmeyin veya değiştirmeyin. Birbirlerini teğet geçen konulara moderatörlerin kararına göre izin verilir.

4) Yasadışı eylemlerle ilgili konuşmak yasaktır.

Bu, korsan yazılımların nasıl bulunacağını veya diğer yasadışı indirmeleri de içerir ve yasaklanmanızla sonuçlanabilir. Siteyi temiz tutun.

5) Çok eski konulara yazmayın.

Eğer böyle bir konuyla ilgili yazacaksanız ve nedenleriniz/fikirleriniz varsa yeni bir konu açın ve bunları belirtin.

6) Ardı ardına 2/3 veya daha fazla kez ileti göndermeyin.

Bu kuralın iki amacı vardır: Kural 5 için bir koruma ve konuları iletilerle karmakarışık hale getirmeme.

Gerektiğinde daha fazla kural eklenecektir. Aslında, söylenen kuralların belirtilmesine gerek yok ama, görünen o ki çoğu kişi bu kuralları anlamıyor.
ReactOS Community Changelogs | Admin of ReactOS Official Twitter Account | Admin of ReactOS Turkish Twitter Account @reactos_tr
xpert
Posts: 223
Joined: Mon Jan 21, 2008 5:10 pm
Location: Germany
Contact:

Re: Code of Conduct

Post by xpert »

:!: posting closed for normal users.

Please put non-english rules into language specific sub-forum.
Locked

Who is online

Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 3 guests